Klachtenprocedure

Ondanks het feit dat wij op school streven naar een zo goed mogelijke verstandhouding met de ouders, kan het voorkomen dat er wel eens een conflictsituatie ontstaat tussen ouders en een leerkracht. Om hier correct, vlot en eenduidig mee om te gaan, wordt een Klachtenprocedure route schema gehanteerd. Het protocol geeft een aantal stappen aan, die ondernomen worden bij een conflictsituatie.
 

Klachten

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen komen voor en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is het zodanig dat iemand die hier een klacht over wil indienen. Die mogelijkheid is er. We gebruiken de Klachtenregeling van OPTIMUS. In de bijlage is een stroomschema, de klachtenroute opgenomen. De klachtenregeling ligt ter inzage op school. De klachtenregeling is dus bedoeld voor klachten die niet op normale wijze binnen de school kunnen worden opgelost. Bij “klachten” gaan we ervan uit dat de klager in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijv. de leerkracht. Komen zij er samen niet uit, dan zoekt de melder contact met de directeur. Indien de klager en de directeur niet tot een oplossing komen, dan kan de klager een klacht/melding indienen bij het bestuur. Het bestuur kan de klacht laten beoordelen door een onafhankelijke commissie, of de klacht proberen op te lossen.
 

De interne contactpersonen

De interne contactpersonen; juffrouw Thérèse van Kessel en meester Henk van Raaij zijn aangesteld voor klachten van uw kind of van ouders als spreekbuis van uw kind. Het gaat dus om klachten van uw kind over een volwassen medewerker (leerkracht of ondersteunend personeel) of vrijwilliger, of om klachten van een kind t.a.v. een ander kind. De externe contactpersonen Als er officieel een klacht wordt ingediend, verwijst de interne contactpersoon door naar de externe vertrouwenspersoon, die de betrokkene kan bijstaan en van advies kan dienen.
 

De externe contact personen onder het bestuur zijn:

  • Dhr. Christian Heeren, tel. 06-51996561, medewerker van GIMD (Gemeenschappelijke Instelling Maatschappelijke Dienstverlening)
  • Mevr. Marijke van der Leest, tel. 06-25498751 (achterwacht van dhr. Heeren)
 

Klachtencommissie overige klachten

Zodra de klachtencommissie een klacht in behandeling neemt, verloopt de communicatie tussen de klager en aangeklaagde altijd via de commissie.

OPTIMUS Primair onderwijs,
t.a.v. Klachtencommissie bestuur Stg OPTIMUS
Postbus 315
5430 AH Cuijk
 

Landelijke Klachtencommissie

Bent u niet tevreden over de interne klachtbehandeling door het bestuur, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de landelijke klachtencommissie waar Stichting OPTIMUS bij aangesloten is. Hiervoor kunt u terecht bij de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Deze Stichting bundelt voor het protestans-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten en bezwaarcommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 – 386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl