Ouderraad

Basisschool De Regenboog heeft een ouderraad. Deze stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en enthousiaste activiteitenouders en stelt zich ten doel om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen, wat uiteindelijk de schoolbeleving van uw kind ten goede komt.

Dit gebeurt in de praktijk op de volgende manieren:
 • het mede organiseren van en assisteren bij buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisje, excursies en sport- en speldag
 • overleg met team en MR;
 • het (mede) organiseren van ouder- en themabijeenkomsten.

Jaarlijks zetten vele hulpouders zich in om de school mee te helpen bij onderwijskundige- en overige activiteiten. Daar zijn wij heel blij mee, want zonder deze hulp zouden er veel van deze activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Leerkrachten kunnen hier onvoldoende tijd voor beschikbaar maken. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn: het groepslezen in groep 3-4-5, het meehelpen met spelletjes in groep 1-2, het begeleiden bij excursies, etc.
 

Hulpouders

Aan het einde van elk schooljaar inventariseert de OR welke ouders het komende schooljaar zich willen inzetten als hulpouder of coördinator van een activiteit. Ieder schooljaar wordt afgesloten met een ledenvergadering van de OR waarin deze inschrijving wordt toegelicht.
 

Groepsouders

Jaarlijks worden er aan elke groep 1 à 2 groepsouders gekoppeld. Inschrijving hiervoor vindt plaats via een oproep van de OR in Druppelsgewijs. De aangemelde ouders helpen mee bij bijzondere activiteiten in de groep, zoals de kerstviering, een excursie of de verjaardag van de leerkracht(en). Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt door de leerkracht contact opgenomen met de groepsouders om de activiteiten voor dat schooljaar af te stemmen.

 

Leden ouderraad

 • Voorzitter: Wilma Saueressig
 • Secretariaat: Ingrid van Son
 • Penningmeester: Jorina Verhoog
 • Lid: Mirjam den Brok
 • Lid: Marcha Langenhuizen
 

Ouderbijdrage

De school vraagt via de Ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks worden er door de Ouderraad voor alle kinderen verschillende leuke activiteiten georganiseerd. Om dit mogelijk te maken is een ouderbijdrage noodzakelijk. Jaarlijks wordt door de MR deze vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor:
 • versieren van de hal
 • bezoek van Sinterklaas en een cadeautje per unit;
 • organisatie van de kerstviering;
 • boerenmoes tijdens de carnaval;
 • organisatie schoolreisje/schooldag
 • activiteiten doedag
 • kleine vergoeding surveillanten

De ouderbijdrage ziet er als volgt uit:

€ 35,00 voor een leerling die het gehele jaar de school bezoekt

€ 35,00 voor een leerling die vóór de kerstvakantie op school komt

€ 17,50 voor een instromer die ná de kerstvakantie op school komt

Tijdens de eerste schoolweken wordt per gezin een brief meegegeven welk bedrag betaald moet worden en hoe én wanneer deze overgemaakt dient te worden.

Jaarlijks publiceert de Ouderraad een financieel overzicht van de uitgaven en inkomsten. Deze wordt via Druppelsgewijs en onze website gepubliceerd. Mochten er vragen zijn met betrekking tot het betalen van de ouderbijdrage, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur.

In het jaarverslag van De Ouderraad vindt u een financieel overzicht van de uitgaven. Deze wordt via Druppelsgewijs en onze website gepubliceerd. Een eventueel batig saldo zal worden gereserveerd voor zaken die de kinderen ten goede komen.

Is het één en ander onduidelijk of zijn er met betrekking tot het betalen van de ouderbijdrage problemen, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school. Er zijn mogelijkheden die u daarbij kunnen ondersteunen. 
 

Financiële hulp

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om hun kind mee te laten doen aan sportclubs of muzieklessen. Zelfs de kosten die school met zich meebrengt zijn voor sommige ouders niet op te brengen.

Gemeente Landerd

Bij de gemeente Landerd kunt u meer info opvragen over een tegemoetkoming in de kosten voor school.

Jeugdcultuurfonds

Maar ook voor sport- en cultuurlessen. Het Jeugdcultuurfonds betaalt het lesgeld tot een maximum van € 450 per kind, per cursusjaar voor kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen waar thuis geen geld is voor lessen. Zie hiervoor de website: https://www.jeugdcultuurfonds.nl

Wilt u hiervoor in aanmerking komen, meld het dan bij de intern begeleider, zij kan u en uw kind vanuit school als intermediair aanmelden.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen?
Neem contact op met één van de bestuursleden of mail naar: or.regenboogs@optimusonderwijs.nl