Ouderraad

Basisschool De Regenboog heeft een ouderraad (OR) die bestaat uit een dagelijks bestuur en enthousiaste activiteitenouders met als hoofddoel het behouden of versterken van de samenwerking tussen school en ouders wat uiteindelijk de schoolbeleving van uw kind ten goede komt.

Lees hier de kwaliteitskaart Ouderraad voor alle informatie over taken, activiteiten en ouderbijdrage.
 

Vrijwillige ouderbijdrage

De MR, school en Ouderraad vinden het extra aanbod waardevol en veel ouders vinden het belangrijk dat de extra activiteiten worden aangeboden. Deze activiteiten vallen buiten het verplichte onderwijsprogramma en worden daarom ook niet gefinancierd door het Ministerie.
 
Daarom vraagt de Ouderraad jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte wordt vastgelegd a.d.h.v. een plan en voorgelegd aan de MR die de hoogte definitief vaststelt.
 

Financiële hulp

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt op onze school niet tot het uitsluiten van leerlingen van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om hun kind mee te laten doen aan sportclubs of muzieklessen. Zelfs de kosten die school met zich meebrengt zijn voor sommige ouders niet op te brengen. De gemeente en de school kunnen u hierbij helpen.

Gemeente Landerd

Bij de gemeente Landerd kunt u meer info opvragen over een tegemoetkoming in de kosten voor school.

Jeugdcultuurfonds

Maar ook voor sport- en cultuurlessen. Het Jeugdcultuurfonds betaalt het lesgeld tot een maximum van € 450 per kind, per cursusjaar voor kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen waar thuis geen geld is voor lessen. Zie hiervoor de website: https://www.jeugdcultuurfonds.nl

Wilt u hiervoor in aanmerking komen, meld het dan bij de intern begeleider, zij kan uw kind vanuit school als intermediair aanmelden.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen?
Neem contact op met één van de bestuursleden of mail naar: or.regenboogs@optimusonderwijs.nl