TOM onderwijs

Kleurrijk, veelzijdig en eigentijds, net als de regenboog zelf, en dat betekent erg veel voor ons. 

Wij hebben respect in ons denken en handelen; voor onszelf, de ander en voor de wereld om ons heen. Wij accepteren dat we allemaal anders zijn en daarom is iedereen welkom bij ons op school.

Wij bieden een passende en krachtige leeromgeving waarbij we continu verbeteren. En dat alles altijd in verbinding met elkaar: Tussen leerling, groep en leraar maar ook tussen leerling, leraar, ouder en school.

Wij geloven in de kracht van verbinden!


Pijler 1: Inzet van personeel

We organiseren de inzet van personeel op basis van onze visie op leren en professionaliseren:
 • Als wij praten over leren, dan is alles wat wij doen wetenschappelijk onderbouwd
 • Onze leerkrachten staan centraal en werken samen in professionele leerteams. We vinden het belangrijk om hen in staat te stellen vanuit een lerende en onderzoekende houding het onderwijs stapsgewijs te verbeteren. Leerkrachten blijven op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, kijken kritisch naar de eiegen onderwijspraktijk en doen zelf onderzoek.
 • We werken met specialisten die de aanjagers van onderwijsontwikkelingen zijn en die de leerkrachten ondersteunen bij het maken van onderwijskundige keuzes.
 • De leerkracht is de instructeur die de geleide instructie, de volledige uitleg van de theoretische vaardigheden en de praktische inoefening op de kernvakken geeft. Zij worden in de onderwijssituatie ondersteund door onder andere onderwijsassistent, BuurtSportCoach en andere externen.
 • Wij leiden vanuit een professionele samenwerking met de HAN en PWPO leerkrachten in opleiding op.

Pijler 2: Organisatie

We organiseren ons onderwijs op basis van onze visie op kinderen en op leren:
 • We werken met vaste groepen die een veilige basis vormen van waaruit kinderen werken. Binnen de 4 units (groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) is een herkenbare eenheid waar een vast team van leerkrachten en onderwijsondersteuners samenwerken. Wanneer mogelijk en gewenst is dat ook klasdoorbrekend.
 • We leren vanuit de methode met de leerlijn als basis en passen het geleerde zoveel mogelijk toe vanuit actieve betrokkenheid in hoekenwerk, circuitvorm en ateliers waardoor we niet alleen in de klassen leren, maar ook gebruik maken van leer- en werkplekken.
 • We spannen ons in om het leren betekenisvol, toekomstbestendig en passend te laten zijn. Dit betekent dat we variatie in leervormen aanbrengen; actief, ontdekkend en samenwerkend leren. Daarvoor hebben we materialen die adaptief en zelfcorrigerend werken mogelijk maken. In de groepen 7-8 werken we met Snappet. We zetten devices zoveel mogelijk adaptief en zelf controlerend in als leerbron en informatiemiddel, passend en aanvullend aan onze instructies.

Pijler 3: Leeromgeving

We organiseren de leeromgeving op basis van onze visie op kinderen en op leren:
 • We hebben vier herkenbare units met een identieke indeling van lokalen, grenzend aan een speelleer-plein. In de geschakelde klassen zijn panelenwanden waardoor leerkrachten en leerlingen optimaal kunnen samenwerken. Vanuit de lokalen is er goed zicht op wat er in de speelleerpleinen gebeurt.
 • De indeling van de lokalen, speelleerpleinen en centrale ruimtes zijn zo ingedeeld dat groeps- en individuele activiteiten tegelijkertijd kunnen plaats-vinden, zonder dat deze storend op elkaar inwerken.
 • We gebruiken de speelleerpleinen als verlenging van het lokaal, waar leerlingen na een instructie (eerst kennis) zelfstandig of samen kunnen oefenen, onderzoeken en toepassen (dan vaardigheden)
 • De centrale speelzaal voor de kleutergroepen maakt het mogelijk om in de eigen veilige ruimte te kunnen spelen, leren en bewegen. De ruimte is tevens de centrale gemeenschapsruimte voor vieringen of podiumactiviteiten.
 • We hebben in en rondom de school speelruimte gecreëerd om kinderen voldoende bewegings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

Pijler 4: Schil; het proces van verandering

 • De maatschappij verandert in een snel tempo en de tijd waarin we leven en leren is voortdurend in  ontwikkeling. Het is onze taak om de kinderen voor te bereiden op een leven lang leren in een steeds veranderende wereld.
 • Naast veel en specifieke aandacht voor de kernvakken vraagt dit ook om andere vaardigheden zoals samenwerken, ICT geletterdheid, creativiteit probleemoplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden, kritisch denken en communiceren.
Om dit alles te bereiken staan we voor educatief partnerschap: De ouders, de leraar en het kind als centrale rol binnen onze aanpak van verbeteren en vernieuwen.