Dyslexie

Dylexiezorg in de regio SWV PO 30.06

In het kader van de nieuwe jeugdwet zijn vanaf 01-01-2015 de gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van de dyslexiezorg. Voor de –door de gemeenten– vergoede dyslexiezorg komen kinderen in aanmerking in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Binnen de regio SWV PO 30.06 hebben de gemeenten en het onderwijs afspraken gemaakt om het dyslexiebeleid op elkaar af te stemmen en om te zorgen dat kinderen daadwerkelijk de juiste zorg krijgen. In dat kader is besloten tot het inrichten van een Dyslexieteam, om zo tot optimale dyslexiezorg te komen. Voor het behandelen van EED is een goede samenwerking noodzakelijk tussen school, ouders en zorgverlener.
 

Wat is ernstige enkelvoudige dyslexie?

Ernstig betekent: grote achterstand op leesgebied soms samengaand met achterstand op spellinggebied. De achterstand is zeer hardnekkig: ondanks extra oefening op school en thuis worden er te weinig vorderingen behaald. Enkelvoudig betekent dat het kind naast dyslexie geen andere taal- of leerstoornissen, DSM-stoornis of beperking heeft die belemmerend is voor dyslexie-onderzoek en -behandeling (co-morbiditeit). Voor kinderen bij wie sprake is van problemen naast dyslexieklachten (bijvoorbeeld dyslexie in combinatie met ADHD of een spraak/taalstoornis), is een intensiever behandel-/begeleidingstraject nodig. In deze gevallen wordt eerst de bijkomende stoornis of beperking behandeld, voordat een kind in aanmerking komt voor een behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie.
 

Voorwaarden voor traject bij diagnose EED

Er zijn landelijke criteria (januari 2015) opgesteld door de twee kwaliteitsinstituten en door Masterplan Dyslexie. Zie: www.masterplandyslexie.nl.

 

Dit betekent o.a. dat ouders aanspraak kunnen maken op vergoeding als:

 • Het kind primair onderwijs volgt;
 • Het kind 7 jaar of ouder is;
 • De behandeling voor het 13e jaar gestart is;
 • Aangetoond is dat er de aangegeven achterstand is en er voldoende kwantitatieve en kwalitatieve extra zorg al gerealiseerd is op school.

Bij vaststelling van EED komt het kind in aanmerking voor specialistische dyslexiezorg, uitgevoerd door gekwalificeerde instellingen waarbij inhoud en uitvoering onder toezicht staan van “kwaliteitsinstituten”. Bij deze behandeling is de inzet /ondersteuning door de ouders en school tijdens het behandeltraject van groot belang. Ouders voeren wekelijkse huiswerkopdrachten (4-5 keer per week) met hun kind uit, school levert de benodigde ondersteuning.

Wordt EED niet vastgesteld in het onderzoek, dan wordt het onderzoek vergoed maar de behandelingen niet. Dit staat in de beschikking die de gemeente afgeeft aan de ouders.

Als er sprake is van de diagnose EED kan het kind (tot gemiddeld) 40 behandelingen krijgen.

De zorgverlener zal regelmatig evalueren. Indien bij tussentijdse evaluatie de doelen gerealiseerd blijken te zijn, wordt de behandeling gestopt. Dit zal ook het geval zijn als er ernstige stagnatie blijft optreden of als ouders/school niet voldoende meewerken.
 

Verantwoordelijkheid school

Wij verzorgen goed lees- en spellingonderwijs en werken met het protocol dyslexie, waarin signalering van lees- en/of spellingsproblemen is vastgelegd door vaststaande toets-momenten. Na signalering van lees- en/of spellingproblemen zorgen we voor extra inzet op dit vlak. Pas als de leerling hier onvoldoende baat bij heeft en er te weinig vorderingen zijn, is een aanvraag voor nader onderzoek/diagnose aan de orde. Het Leerlingdossier bevat een overzicht van V-scores op lees-en spellinggebied en een beschrijving van de geboden hulp op school/thuis. We leiden dan zorgvuldig toe naar dyslexiezorg, samen met de ouders die het Leerlingdossier dyslexie (EED) moeten ondertekenen. Bij dyslexiebehandeling dragen we ook zorg voor goed leesonderwijs passend bij de onderwijsbehoeften van het kind en passend bij de training.
 

Verantwoordelijkheid gemeente

De gemeente is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het afgeven van een verleningsbeschikking als ouders, samen met school, een aanvraag hebben gedaan voor dyslexiezorg. Daarnaast is er een “dyslexieteam” samengesteld. Hierin werkt de gemeente nauw samen met het onderwijs. Een medewerker van het dyslexieteam toetst het dossier en zal indien nodig feedback geven aan school en ouders. Is er sprake van een mogelijk bijkomende problematiek dan kan de jeugdarts geraadpleegd worden. Omdat de gemeente ook verantwoordelijk is voor (de bekostiging van) de uit te voeren dyslexiezorg hebben de gemeenten deze gezamenlijk ingekocht bij een aantal zorgaanbieders. Een overzicht van deze aanbieders is vanaf half oktober 2016 beschikbaar op de website van het samenwerkingsverband PO 30.06 (www.samenwerkingsverband3006.nl) onder het kopje documenten.
 

Verantwoordelijkheid ouders

Na een verleningsbeschikking voor dyslexie-onderzoek/-behandeling gaan ouders met het Leerlingdossier en deze beschikking naar de zorgaanbieder. Ouders lichten de school hierover in zodat school weet welke zorgaanbieder zij gekozen hebben. Als er bij het onderzoek geen diagnose EED is gesteld kunnen de ouders het rapport aan de school overleggen. Als er wel een diagnose EED is gesteld en de behandeling is gestart dragen zij zorg voor het huiswerk wat meegegeven wordt.
 

Verantwoordelijkheid zorgaanbieders

De zorgaanbieders stemmen goed af met school en ouders. Zij geven het aantal behandelingen dat past bij de specifieke problematiek van het kind. De zorgaanbieders evalueren regelmatig de vorderingen van de behandeling en stellen de ouders en de school hiervan in kennis.
 

Procedure

Alle scholen hebben een handleiding gekregen met de te volgen stappen bij aanmelding voor de vergoede dyslexiezorg. Dit ziet er als volgt uit:
 • De school handelt geheel volgens het bestaande Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Samen met ouders wordt er de afweging gemaakt of het kind in aanmerking komt voor nader onderzoek naar EED.
 • Alvorens er een aanvraag bij de gemeente wordt gedaan, wordt het Leerlingdossier met alle bijlagen getoetst door het dyslexieteam, die feedback geeft aan de IB-er van de school.
 • Na een positieve feedback mailt het Dyslexieteam de aanvraag en het reeds door ouders ondertekende aanvraagformulier dyslexieonderzoek naar de backoffice van de desbetreffende gemeente.
 • De gemeente zorgt voor het afgeven van de “verleningsbeschikking” voor dyslexiezorg.
 • Deze beschikking wordt naar de ouders gestuurd en ouders kiezen zelf een zorgaanbieder vanuit de lijst van gecontracteerde zorgaanbieders. Ouders zorgen er voor dat het Leerlingdossier dyslexie (EED) en de verleningsbeschikking bij de zorgaanbieder komt.
 • Het diagnostisch onderzoek wordt door de zorgaanbieder uitgevoerd. Is de diagnose EED gesteld dan kan de bijbehorende behandeling starten.
 • Als er geen diagnose EED kan worden gesteld zal de zorgaanbieder het verslag hiervan aanbieden aan de ouders. Deze kunnen de school hierover inlichten.
 • Ouders kunnen er voor kiezen om, in het geval er geen sprake is van de diagnose EED, hun kind toch te laten behandelen op eigen kosten.


Meer informatie is op te vragen bij de Intern Begeleider.