Leerlingenzorg

Onder onze regenboog is plaats voor iedereen.


Basisschool De Regenboog streeft er naar leerlingen onderwijs op maat te bieden door middel van adaptief onderwijs. Uitgangspunt is dat alle leerlingen de aandacht en begeleiding krijgen die zij nodig hebben. De leerkrachten zijn er om hen verder te helpen in hun ontwikkeling. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind met het eigen leerproces.

Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij deze leerling de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnenbieden). Om daar gestalte aan te geven is het van groot belang activiteiten te ontwikkelen, die passen in het vergroten van zorgverbreding en kwaliteitszorg.

Om de zorgstructuur te handhaven, moeten de volgende voorwaarden gerealiseerd worden:
  • de leerkrachten zijn sterk gericht op de kwaliteit van het onderwijs; de leerkrachten maken gebruik van het Direct Instructiemodel (DIM);
  • het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid (inzet van o.a. Rots & Water) de lessen worden zorgvuldig gepland (groepsrooster);
  • het klassenmanagement is op orde waardoor er ruimte is voor zelfstandig werken; (TOM)
  • er wordt planmatig geregistreerd (Cito-LOVS,Parnassys);
  • de vorderingen worden systematisch geëvalueerd tijdens de groepsbesprekingen.
Door kind- en/of omgevingskenmerken kan het nodig zijn dat leerlingen aanpassingen in het onderwijsaanbod nodig hebben. Wij denken daarbij aan:
  • leerlingen met Nederlands als tweede taal;
  • leerlingen die komen uit een sociaalzwak milieu;
  • leerlingen met werkhoudings-, leer- en/of gedragsproblemen;
  • leerlingen met een handicap.
Leerlingen die deze belemmeringen ondervinden, dienen zoveel mogelijk op de eigen basisschool begeleid te worden. Op basis van een goede klassenorganisatie, effectieve instructie en perioden van zelfstandig werken is er binnen een goed pedagogisch klimaat ruimte om het onderwijs op maat aan te bieden. Een traject dat op dit moment volop in ontwikkeling is.
 

De zorgstructuur

Op basisschool De Regenboog wordt veel aandacht besteed aan de zorg voor leerlingen. De vorderingen van iedere leerling worden nauwlettend in de gaten gehouden. Er zijn verschillende vormen van overleg waarin de leerlingen worden besproken.
 

De organisatie van de zorg

De groepsleerkracht is de hoofdverantwoordelijke om binnen de groep de benodigde zorg te verschaffen aan die leerlingen die dit incidenteel of structureel nodig hebben. Een voorwaarde hiervoor is het toepassen van een goed klassenmanagement. Verder schept de leerkracht met zijn leerlingen een klimaat waarin zoveel mogelijk kinderen zich welbevinden en daardoor optimaal kunnen profiteren van het gegeven onderwijs.

Pas wanneer de leerling meer zorg nodig heeft dan de leerkracht in de klas kan bieden, wordt tijdens de groepsbespreking met de IB’er overlegt welke begeleiding voor deze leerling mogelijk is. Dit kan bestaan uit terugplaatsing voor een bepaald vak naar een leerjaar lager, aansluiten bij een groepje leerlingen die buiten de groep instructie krijgen van een Schaduw IB’er of onderwijsassistent. Wanneer de leerkracht begeleiding nodig heeft om het leer en/of gedragsprobleem van de leerling beter te kunnen begeleiden in de groep kan gebruikgemaakt worden van een PAB traject bij samenwerkingsverband 30.06. Mogelijk volgt hieruit een aanvraag voor een arrangement bij samenwerkingsverband 30.06,

Tweemaal per schooljaar zijn er groepsbesprekingen. Daarnaast maken we tweemaal per jaar diepteanalyses van de Citotoetsen (rekenen, spelling, begrijpend lezen, drie minuten toets en woordenschat) en worden deze analyses besproken in bouw- en unit overleg en tijdens de groepsbesprekingen besproken. De leerkrachten stellen met deze informatie tweemaal per jaar de groepsoverzichten en interventieplannen op.