Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het document komt tot stand op basis van een online vragenlijst in het programma Perspectief op School (POS). De school geeft in het SOP aan welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met welke doelen.

Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Het profiel wordt door het team van de school samengesteld. Het SOP wordt voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. Op die wijze kunnen ouders ook meepraten. Uiteindelijk wordt het SOP vastgesteld door het bestuur van de school. De school plaatst het SOP op de website, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) te lezen is welke ondersteuningsmogelijkheden de school biedt.

Bekijk hier het snelle ouderposter of het uitgebreide Schoolondersteuningsprofiel.
 

Expertise binnen en buiten de school

Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. De school plaatst het profiel in de schoolgids en eventueel op de website van de school, zodat iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt.
 

Dekkend aanbod binnen het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen. Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning voor meer en minder begaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen.